banner2

mspdk logo

A Magyarországi Schnauzer–Pinscher–Dobermann Klub

ALAPSZABÁLYA

 

A Magyarországi Schnauzer – Pinscher - Dobermann Klub a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. törvény „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” és a 2011. évi CLXXXI. törvény „a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról” társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok alapján működik. A klub létrehozását 2000. május 6-án az alakuló közgyűlés határozta el.

 

Általános rendelkezések

  1. A Klub neve: Magyarországi Schnauzer-Pinscher-Dobermann Klub

rövidített elnevezése: MSPDK, nemzetközi megnevezésben:             Hungarian Pinscher Schnauzer Klub, rövidített elnevezése:HPSK.

  1. A Klub székhelye: 1151 Budapest, Sín u. 29/a.
  1. A Klub hivatalos bélyegzője kör alakú, középen a három kutyafajta fejét ábrázolja, körben a klub elnevezése és a 2000. felirat olvasható.
  1. A Klub önkormányzati elven működő kutyabarát természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok társadalmi szervezete.
  1. A Klub elfogadja az FCI által mindenkor elismert magyarországi csúcsszervezetet. (FCI – Federation Cynologique International, Nemzetközi Kynologiai szövetség)
  1. A Klub az FCI alap- és működési szabályzata előírásainak megfelelően csatlakozhat, együttműködhet bel- és külföldi kinológiai szervezettel.

A Klub célja és tevékenysége

7.      A Klub működési célja: A schnauzer, a pinscher és a dobermann barátok klubba tömörítése, a tagok érdekvédelme.

A schnauzer, a pinscher és a dobermann fajta fenntartása, nemesítése, munkára való alkalmasságának megőrzése, küllem és használhatóság szem előtt tartása és a fajta Magyarországon és külföldön történő népszerűsítése.

A Klub által gondozott fajtákra vonatkozó populáció genetikára alapozott tenyésztése, a törzskönyvezés és a MET vezetésének pályázat útján történő elnyerése (FVM rendelet), elnyerés esetén a törzskönyv vezetése.

A fajtákkal kapcsolatban kinológiai tudományos kutatás végzése, a fajták kiképzésével foglalkozók oktatása, a fajtával kapcsolatos ismeretterjesztés végzése, sportversenyek és küllemi bírálaton alapuló kiállítások és tenyészszemlék, tenyészérték-meghatározást adó rendezvény szervezése.

A Klub céljai megvalósítása, fajtáink tenyésztési programjának kidolgozása, elismertetése és végrehajtása, ennek érdekében ismeretterjesztő, sport és oktató rendezvényeket szervez, együttműködve más kinológiai szervezetekkel.

Küllem- és versenybírók, ringtitkárok képzése és továbbképzése.

8.      A Klub tevékenysége:

                                        tenyészállat minősítések és bírálatok szervezése,

                                        versenyek szervezése,

                                        állat- és természetvédelem támogatása,

                                        kinológiai tanfolyamok, előadások szervezése,

                                        kinológiai tárgyú folyóiratok és könyvek kiadása,

a fajtáink tartásával, ápolásával kapcsolatos tanfolyamok,

                                        egyéb tevékenység, amely a Klub céljait erősíti.

 

A tagsági viszony

9.      A Klub tagja lehet, aki az alapszabályt elfogadja, a tagdíjat befizeti, és a vezetőség a Klub tagjai sorába felveszi.

10.    A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal és a vezetőség határozatával jön létre. A vezetőség elutasító határozata ellen a határozat kézbesítését követő 15 nap alatt a közgyűléshez lehet jogorvoslati kérelmet előterjeszteni.

11.    A tagsági viszony megszűnik:

           -   a kilépés írásbeli, vezetőséghez történő bejelentésével,

               - az egy éves tagsági díj – felszólítás ellenére – való nem fizetése esetén, törléssel,

           -   a tag halálával,

           - a közgyűlés kizáró határozata alapján, amennyiben a tag a Klub céljaival ellentétes tevékenységet folytat, az első fokú fegyelmi hatóság a vezetőség, amelynek határozata ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül.

  • a Klub megszűnésével vagy megszüntetésével.

12.    A Klub tagjai:

                                       

                                        - rendes tagok

                                          - pártoló tag

                                        - tiszteletbeli tagok

13.    A rendes tagok a Klub tagjaihoz időközben csatlakozott – a vezetőség által felvett – és a belépési feltételeknek megfelelt, személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok köre.

14.    A tiszteletbeli tagok a Klub vezetősége által felkért személyek.

A tiszteletbeli tag felvételét a klub vezetősége terjeszti a közgyűlés elé. A tiszteletbeli tag felvételéhez a közgyűlés 2/3-os szavazata szükséges.

A tiszteletbeli tag felvételéhez ezen túl semmilyen más, előzetes feltételnek nem kell teljesülnie.

A pártoló tag és a tiszteletbeli tag jogosult a Klub tevékenységében részt bevenni, azt támogatni, azonban szavazati joggal nem rendelkezik, nem választható a Klub vezetőségébe.

A pártoló tag a rendes tagokéval megegyező összegű tagdíjat fizet.

A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni, tagsági viszonya kizárólag a tagsági viszony megszüntetésének bejelentésével és a tag halálával szűnik meg.

 

A tagok jogai és kötelezettségei

15.    A Klub rendes tagja jogosult

- A Klub céljai és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását  kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni.

- A Klub szakmai és egyéb rendezvényein részt venni.

- Választhat és választható a Klub szerveibe.

16.    A Klub rendes tagja köteles

- a szervezeti életben részt venni, a rábízott illetve elvállalt feladatokat végrehajtani, tisztségbe való megválasztása esetén ezt a legjobb tudása szerint ellátni,

- az alapszabály rendelkezéseit betartani,

- a vállalt tagsági díjat rendszeresen megfizetni minden év január 31. napjáig, illetve belépéskor.

 

A Klub szervezete és működése

17.    A Klub vezető szervei: a közgyűlés és a vezetőség.

18.    A közgyűlés a klub legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot.  A közgyűlést az elnök évente egyszer – annak időpontját legalább 8 nappal megelőzően – írásban vagy elektronikus formában összehívja. A meghívókat – amelyeknek a napirendet is tartalmazniuk kell – a Klub tagnyilvántartásban feltüntetett lakcímre vagy email címre kell küldeni. A közgyűlés tanácskozásáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, valamint a közgyűlésen részt vett két tag hitelesít.

19.    A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az alapszabály megállapítása, módosítása,

- az elnök, alelnök és a további egy vezetőségi tag megválasztása, az egyes vezetőségi tagok lemondásának tudomásul vétele,

- az évi költségvetés, tagdíj meghatározása,

- a Klub feloszlásának, más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása,

- a fegyelmi jogkör gyakorlása,

- a vezetőség éves beszámolójának elfogadása,

- valamint mindaz, amit jogszabály, vagy alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

20.    A vezetőség 3 főből áll, megbízatása 5 évre szól, évente legalább négyszer, szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.

A vezetőséget a Klub közgyűlése nyílt szavazással választja meg.  A vezetőségi ülést az elnök hívja össze írásban, email-ben, napirend közlésével, legkésőbb az ülést megelőző 8. napig.

21.    A vezetőség szervezi, irányítja a Klub munkáját. Tevékenységéről a közgyűlést rendszeresen tájékoztatja és jelentősebb kérdésekben köteles állásfoglalását kikérni. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal összehívja.

22. A Klub elnöke önállóan képviseli a Klubot harmadik személy illetve szervezet felé, a testületi szervek ülései között gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. Akadályoztatása esetén a Klub ügyeiben bármely vezetőségi tag jogosult meghatalmazás alapján eljárni.      

23. A Klub alelnöke az elnök irányításával szervezi és intézi a Klub ügyeit, a Klubbal kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet, gondoskodik a vezetőségi ülések rendszeres megtartásáról, a szervezet feladatainak elvégzéséről.

24. Az elnök kezeli a szervezet rendelkezése alatt álló pénzeszközöket. Elkészíti a szervezet pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót.

25.    A tenyésztésvezetőt az elnök bízza meg, akinek feladata a tenyésztési program végrehajtásának felügyelete, a tenyésztési adatok vezetése.                A tenyésztésvezető a tenyésztéshez szükséges adatokat a tagok rendelkezésére bocsátja. A tenyésztésvezető szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

A tenyésztésvezető munkáját a Tenyésztési Tanács segíti. A Tenyésztési Tanács tagjai a tenyésztés vezetőn kívül plusz 1 fő szakirányú végzettségű szakember és a mindenkori elnök. A Tenyésztési Tanács tagjait közvetlenül az elnök nevezi ki.

  

A Klub gazdálkodása

26.    A Klub vagyona a tagdíjakból, pályázatokon elnyert támogatásokból, magán- és jogi személyek adományaiból, valamint saját gazdálkodásának eredményéből képződik. A klub céljai megvalósításának elősegítése érdekében másodlagosan, saját gazdálkodást is folytat, melynek keretében árbevétel ellenében különböző szolgáltatásokat nyújt, megbízásokat teljesít, pályázatokon vesz részt.

27.    A Klub tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a Klub tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

28.    A Klub tagjai éves tagdíj fizetésére kötelesek, a tárgyév január 31-ig, illetve belépéskor. Amennyiben a tag az éves tagdíj befizetését felszólítás ellenére elmulasztja, törlendő a Klub tagjai közül.

A Klub tisztségviselői feladataikat társadalmi munkában látják el, költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak bizonylat vagy szerződés alapján.

29.    Gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas könyvelőt kell alkalmazni. Az alkalmazottak felvételéről a vezetőség dönt.

 

Határozathozatal

30.    A vezetőségi ülés határozatképes, ha azon a tagjai közül legalább 2 fő jelen van, akik közül egyiknek az elnöknek kell lennie. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén ugyanaznap 30 perc elteltével összehívott második ülés változatlan napirenddel és a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes, ezt a szabályt a meghívóban fel kell tüntetni.

31.    A határozatokat a közgyűlés és a vezetőség szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a Klub elnökének szavazata dönt. A határozatokat folyamatos sorszámozással ellátva a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat tartalmát, időpontját, hatályát, valamint a támogatók és ellenzők számarányát. A bevezetést a közgyűlési és vezetőségi jegyzőkönyvben foglaltak alapján a Klub elnöke végzi és hitelesíti a bejegyzést.

32.    Titkos szavazás szükséges, ha a döntést hozó szerv szótöbbséggel így határoz, szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.

33.    Személyi kérdésekben a döntést hozó szerv jelölőbizottság felállítását igényelheti.

 

A Klub jegyzése, aláírási jog

34.    A Klubot jogosult jegyezni a Klub elnöke akként, hogy a Klub géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alá saját nevét önállóan írja.

A Klub bankszámlája fölött az elnök egy személyben rendelkezik.

 

Záró rendelkezések

Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. törvény „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” és a 2011. évi CLXXXI. törvény „a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról” társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabály rendelkezései az irányadók.

A fenti alapszabályt a Klub 2013. január 20. napján tartott közgyűlése, egyhangúan elfogadta.

 

Pettkó Csaba

elnök

Adatkezelés

Magyarországi Schnauzer Pinscher
Dobermann Klub - 
civil szervezet


Székhely: 1151 Budapest, Sín u.29/a.
Nyilvántartási szám: 01-02-0008900
Adószám: 18337732-1-42
Képviselő: Pettkó Csaba
Telefonszám: 06 30 407 1952
E-mail cím: mspdk.hpsk@gmail.com
Honlap: www.mspdk.hu

 

 butt tovabb

Impresszum

Magyarországi Schnauzer Pinscher
Dobermann Klub - 
civil szervezet


WEBOLDAL TULAJDONOSA  
Név: MSPDK
Tel/Fax:  +36-30-407-19-52   +36-1-306-57-65 (fax)
E-mail:  mspdk.hpsk@gmail.com
Weboldal:  http://mspdk.hu

  

 butt tovabb

Jogi nyilatkozat

A jelen honlapon elérhető adatok, információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. A honlap letöltésével, megtekintésével a látogató elfogadja az alábbi feltételeket, a jelen jognyilatkozatban foglalt felelősség-kizárásokat és felelősség-korlátozásokat. (...) Ezen az oldalon elérhető anyagokat és információkat a Magyarországi Schnauzer Pinscher Dobermann Klub, a weboldal ...

 

butt tovabb

Kapcsolat

Magyarországi Schnauzer Pinscher
Dobermann Klub

 
Weboldal: http://mspdk.hu

E-mail: mspdk.hpsk@gmail.com

Cím: 1151, Budapest Sín utca 29/a

Tel: +36-30-407-19-52

  

butt tovabb