banner2

mspdk logo

Magyarországi Schnauzer Pinscher Dobermann Klub (MSPDK)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


 

Adatkezelési Tevékenységek Nyilvántartása


1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Magyarországi Schnauzer Pinscher Dobermann Klub civil szervezet, továbbiakban MSPDK
Székhely:1151 Budapest, Sín u.29/a.
Nyilvántartási szám: 01-02-0008900
Adószám: 18337732-1-42
Képviselő: Pettkó Csaba
Telefonszám: 06 30 407 1952
Fax: nincs
E-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www.mspdk.hu
(a továbbiakban: Adatkezelő)

Szabályzat az Adatvédelem Megfelelőbb szabályok a kisvállalkozások számára „Európa Bizottság https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_hu.htm oldalán felsorolt elvek alapján készült.


„A 2018. május 25-től bevezetett szigorúbb adatvédelmi szabályok révén az állampolgároknak fokozottabb felügyeletük lesz saját adataik fölött, a vállalkozások pedig egységes versenyfeltételekben részesülnek. Egyetlen szabályrendszer az Unióban tevékenykedő, valamennyi vállalat számára, székhelytől függetlenül.
Személyes adat: Név, Lakcím, Helymeghatározás, Online azonosító, Egészségügyi információ, Jövedelem, Kulturális profil, stb.
Ezek közül az MSPDK az alább ismertetett személyes adatokat kezeli.


Miért szükséges a szabályok módosítása?


Az új szabályoknak fokozniuk kell a fogyasztók bizalmát és ez által a vállalkozások lendületét. A vállalat köteles megvédeni azon személyek jogait, akik megadják nekik az adataikat.
2013 évi V. 3:63. § [Az egyesület fogalma]
(1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
(2) Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.
(3) Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
Az MSPDK civil szervezet (egyesület), mely a 2013 évi V. törvény (Ptk), a 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltörvény), és a civil szervezetek nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján, az alapszabályában leírt célok és feladatok teljesítése érdekében kéri és dolgozza fel azon magánszemélyek legszükségesebb adatait, akik az egyesülettel tagsági viszonyt kívánnak létesíteni, vagy igénybe kívánják venni alapszabályszerű szolgáltatásait.


Az egyesület alapszabálya ITT olvasható:


Célszerinti tevékenysége:
7. „A Klub működési célja: A schnauzer, a pinscher és a dobermann barátok klubba tömörítése, a tagok érdekvédelme. A schnauzer, a pinscher és a dobermann fajta fenntartása, nemesítése, munkára való alkalmasságának megőrzése, küllem és használhatóság szem előtt tartása és a fajta Magyarországon és külföldön történő népszerűsítése.”
8. „A Klub tevékenysége: tenyészállat minősítések és bírálatok szervezése, tenyészállat minősítések és bírálatok szervezése, állat- és természetvédelem támogatása, kinológiai tanfolyamok, előadások szervezése, ….. egyéb tevékenység, amely a Klub céljait erősíti.”
9. „A Klub tagja lehet az a személy, aki az alapszabályt elfogadja, kérelem benyújtásával egy időben, de legkésőbb 3 napon belül, a tagdíjat és a ……befizeti, kitölti és aláírja a tagsági igazolvány kérelem és a tagsági nyilvántartó adatlapot, igazolja névre szóló származási lappal, hogy a klub által gondozott, ebfajták egyikének, tulajdonosa és a vezetőség határozatával, a Klub tagjai sorába felveszi.”
A magánszemély tagfelvételi kérelmét az egyesület elnökének küldi meg, tagdíját az egyesület bankszámlájára utalja.
10. „A tagfelvételi eljárási folyamatot a kérelem benyújtása esetén, vezetőség ….. haladéktalanul elindítja. A feltételeknek teljes körűen megfelelő tagfelvételi kérelmekről
szóló határozatot 60 napon belül hozza meg. A tagsági viszony a feltételek teljesülése eseten, a vezetőség határozatával jön létre.”

A közgyűlési meghívót a tag által megadott e-mail címre kell megküldeni, amelyik tag e-mail címmel nem rendelkezik, vagy e-mail címe hibajelentést küld, annak sima levélben postai úton kell megküldeni.

 

TAGNYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

Az alapszabályszerű tagsági viszony létrehozása és a tagsági jogok gyakorlása érdekében az egyesület a tagsági viszonyt létesíteni kívánó személy alábbi személyes adatait kéri el, dolgozza fel, illetve tárolja. Név, lakcím és/vagy levelezési cím, e-mail cím, telefonszám.
Az egyesületi tagnyilvántartó törvény alapján nem nyilvános, azt az egyesület online felületen nem tartja nyilván.
Az egyesület az adatokat (név, lakcím, e-mail cím) csak a közgyűlési jelenléti íven jeleníti meg. A közgyűlés nem nyilvános és a jelenléti ívet, az egyesületet legfeljebb az egyesületet nyilvántartó Fővárosi Törvényszéknek küldi meg, ha változás bejegyzés vagy más törvényben leírt célból ezt törvény előírja. A Törvényszék, az adatokat szintén zártan kezeli. A törvényességi ellenőrzési eljárás keretében az ügyészség teljes körű iratbetekintésre jogosult.
Ezen túl, a MEOE Szövetség alapszabályának és a vele kötött szerződésnek megfelelően azon tag (név, cím, e- mail cím, telefonszám) adatait köteles bejelenteni a közgyűlésre történő meghívó kiküldése érdekében a szövetség felé, akiket a közgyűlés küldötté választott.
Adatot szolgáltatunk (név, lakcím, e- mail cím,) a MEOE Szövetség részére abban az esetben, ha a tag Szövetségi Kártyát igényel. A MEOE Szövetség által biztosított szolgáltatások igénybevétele céljából, úm. törzskönyvezés, továbbá a MEOE Szövetség, valamint tagszervezeteinek rendezvényein való részvételi kedvezmények igénybevétele céljaiból.
Adatot szolgáltatunk (név, lakcím, e- mail cím,) továbbá az egyesület könyvelőjének számlázási kötelezettség teljesítése érdekében.
A belépési nyilatkozat aláírásával a tagnak jelentkező egyértelmű beleegyezését adja a fenti adatok feldolgozásához.
Kiskorú tag esetében a belépéshez, így a fenti adatok kezeléséhez, feldolgozásához betöltött 18 éves korig a szülő (gondviselő beleegyezése szükséges.
Az egyesület a tag kérelmére saját, az egyesület által nyilvántartott adatait bármikor a rendelkezésére bocsátja, a tag ezen adatokat megadhatja más egyesületek, vállalatok részére is pl. amikor nevezéshez a tagkönyvét vagy a szövetségi kártyáját csatolja.
A tagnyilvántartó adatai nem törölhetők, tagjegyzék fenntartását törvény írja elő.
Az egyesület tagjait hírlevélben tájékoztatja a lényeges eseményekről. Erről van leiratkozási lehetőség, azonban ez esetben a tag csak postai úton, vagy az egyesület facebook csoportjában történő közlés útján jut, lényeges információhoz, pl. kiállítási nevezési lehetőség, a közgyűlés ülésének időpontjáról, helyéről , napirendjéről.
Azok fenti adatai, akiknek tagsága az Alapszabályban rögzített bármely okból megszűnik, a hírlevélről és a facebook csoportból törlésre kerül.
Az egyesület tájékoztatja az embereket az adatsértés lehetőségéről, amennyiben rájuk nézve fennáll annak komoly veszélye.

 

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

TÖRZSKÖNYVEZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS:

Kezelt személyes adatok: Név, lakcím, postacím, e-mail cím, telefonszám, kennelnév.
Ezen adatokat akkortól tartja nyilván és kezeli amikortól a jelentkező az alombejelentőt törzskönyvezési szándékkal benyújtja és azt az egyesület szakmai kontroll céljából befogadja.
Ezen adatokat nem tartja nyilván, azok nem nyilvánosak, azokhoz csak a MEOE Szövetség Törzskönyvezési Osztálya fér hozzá és tartja nyilván.
Az adatkezelés célja az eb törzskönyvezése. A törzskönyv kiadmányát a származási lapot az MEOE Szövetség az alombejelentő benyújtójának, vagy megbízottjának adja ki. A későbbiek során arról kiadmányt csak a kutya igazolt tulajdonosának adható ki. A kiadmány csak a tenyésztő, illetve a tulajdonos nevét, címét, kennelnevét tartalmazza.
Törzskönyv, származási lap nem selejtezhető.
A törvényességi ellenőrzési eljárás keretében az ügyészség teljes körű iratbetekintésre jogosult.
Az alombejelentő aláírásával a tenyésztő egyértelmű beleegyezését adja a fenti adatok feldolgozásához. Átadási igazolás, vagy szerződés csatolásával és ilyen irányú kérelem előterjesztésével a tulajdonos hozzájárul neve, címe törzskönyvön való tulajdonosként való feltüntetéséhez.
Kiskorú tenyésztő/tulajdonos esetében a fenti adatok kezeléséhez, feldolgozásához betöltött 18 éves korig a szülő (gondviselő beleegyezése szükséges.
A tenyésztő kérelmére saját az egyesület által nyilvántartott adatait bármikor a rendelkezésére bocsátja, a tag ezen adatokat megadhatja más egyesületek, vállalatok részére is.
Az egyesület tájékoztatja a tagokat az adatsértés lehetőségéről, amennyiben rájuk nézve fennáll annak komoly veszélye.

 

KIÁLLÍTÁS, TENYÉSSZEMLE, MUNKAVIZSGA, egyéb bírálat adatainak kezelése:

Kezelt adatok: A kutya tulajdonosának neve, lakcíme, postacíme, e-mail címe, telefonszáma, az online nevezési felületen a felhasználónév.
Ezen adatokat akkortól tartja nyilván és kezeli az MSPDK, amikortól a jelentkező nevezését írásban közli és a fenti adatokat azon feltünteti, illetve mellékeli.
Ezen adatokat az egyesület online felületen tartja nyilván, azok nem nyilvánosak, azokhoz csak jelszóval rendelkező elnök, a katalógus szerkesztője, valamint a klub informatikusa fér hozzá.
Aki saját maga regisztrál, saját adatait maga kezeli, az online felületen, illetve azt kérelmére a feljogosítottak kezelhetik. Az adatkezelés célja a nevezési adatok felvétele a nevezővel való kapcsolattartás abból a célból, hogy a nevező a kiállításon, tenyész szemlén egyéb bíráláson részt vehessen és az egyesület számára a kutya tulajdonosa, azonosítható legyen.
A nevezőnek jogában áll az egyesület online nevezési rendszerébe felregisztrálni, ez esetben hírlevelet kap lényeges eseményekről. A hírlevéltől lehetősége van lejelentkezni, regisztrációját bármikor törölheti, vagy töröltetheti.
Az egyesület a személyes adatok közül csak a tenyésztő és tulajdonos nevét jeleníti meg kiállítási katalógusban, bírálati lapon BIS listán, vagy egyéb a kiállítással kapcsolatos nyilvános listán.
A nevezési lap kitöltésével a nevező egyértelmű beleegyezését adja a fenti adatok feldolgozásához.
Kiskorú nevező esetében a belépéshez, így a fenti adatok kezeléséhez, feldolgozásához betöltött 18 éves korig a szülő (gondviselő beleegyezése szükséges.
Az egyesület a nevező kérelmére saját az egyesület által nyilvántartott adatait bármikor a rendelkezésére bocsátja, a nevező ezen adatokat megadhatja más egyesületek, vállalatok részére is.
Az egyesület tájékoztatja a tagokat az adatsértés lehetőségéről, amennyiben rájuk nézve fennáll annak komoly veszélye.


EGYÉB ADATKEZELÉSEK:

 

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

Az egyesült a fenti adatokat adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából is kezeli a vonatkozó mindenkor hatályos törvények alapján.
Az egyesület könyvelési és számlakészítési céllal kezeli a fenti adatokon túl a tag illetve a szolgáltatást igénybe vevő bankszámlaszámát. Ezen adatokat csak az elnök az elnökség és a könyvelőcég ismerheti meg.
Könyvelőcég: Pótor Silva
Pótor Consulting Bt
H- 2045 Törökbálint
Józsefhegy utca 76/A
Tel: +36-30-269-1841
Fax:+36-23-331-301
skype: silpot


Személyes adatot megismerheti továbbá:
Weboldal kezelője: Szabó Roxána
H-1074 Budapest
Alsó erdősor u 3

Tel: +36-70-622-1751

Fax: nincs
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Az egyesület alapszabálya szerint az egyesületnek nincsenek munkaviszonyban álló alkalmazottai.
Az adatkezelőknek titoktartási kötelezettségük van a kezelt adatok vonatkozásában.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

Kelt, Budapest 2021 év január hó 18 nap

 

Pettkó Csaba
Adatkezelő képviselője

 

 

Utolsó módosítás: 2021.01.25.

Adatkezelés

Magyarországi Schnauzer Pinscher
Dobermann Klub - 
civil szervezet


Székhely: 1151 Budapest, Sín u.29/a.
Nyilvántartási szám: 01-02-0008900
Adószám: 18337732-1-42
Képviselő: Pettkó Csaba
Telefonszám: 06 30 407 1952
E-mail cím: mspdk.hpsk@gmail.com
Honlap: www.mspdk.hu

 

 butt tovabb

Impresszum

Magyarországi Schnauzer Pinscher
Dobermann Klub - 
civil szervezet


WEBOLDAL TULAJDONOSA  
Név: MSPDK
Tel/Fax:  +36-30-407-19-52   +36-1-306-57-65 (fax)
E-mail:  mspdk.hpsk@gmail.com
Weboldal:  http://mspdk.hu

  

 butt tovabb

Jogi nyilatkozat

A jelen honlapon elérhető adatok, információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. A honlap letöltésével, megtekintésével a látogató elfogadja az alábbi feltételeket, a jelen jognyilatkozatban foglalt felelősség-kizárásokat és felelősség-korlátozásokat. (...) Ezen az oldalon elérhető anyagokat és információkat a Magyarországi Schnauzer Pinscher Dobermann Klub, a weboldal ...

 

butt tovabb

Kapcsolat

Magyarországi Schnauzer Pinscher
Dobermann Klub

 
Weboldal: http://mspdk.hu

E-mail: mspdk.hpsk@gmail.com

Cím: 1151, Budapest Sín utca 29/a

Tel: +36-30-407-19-52

  

butt tovabb